Πρόγραμμα Ι

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Χρηματοδότηση κατά 90%

Κάντε και εσείς την ψηφιακή αναβάθμιση της εταιρείας σας

Σκοπός του προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Το πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Ψηφιακά εργαλεία που σας προσφέρουμε

Συνεργασία & Παραγωγικότητα

Εφαρμογές γραφείου:
Microsoft 365 Basic
Microsoft 365 Standard
Microsoft 365 Premium 

Λύσεις Τηλεδιασκέψεων
Κοινός Αποθηκευτικός Χώρος

Ενίσχυση ηλεκτρονικού εμπορίου

Κατασκευή e-Shop προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας

E-Bridge

Ασφάλεια & Εμπιστοσύνη

NorthNet Cloud Backup (NCB)
Antivirus

Περίοδος αιτήσεων 22/06-14/09

1

Κάντε αίτηση για το voucherμε τα στοιχεία εισόδου TAXISnet της επιχείρησής σας. Η ενημέρωση για το αν είσαστε δικαιούχος θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μετά τις 14/09/2022.

2

Επικοινωνήστε μαζί μας για την ψηφιακή αναβάθμιση της εταιρείας σας και με την έκδοση του voucher μπορούμε να προχωρήσουμε στην παραγγελία των δικών σας ψηφιακών λύσεων.

Γιατί την Οργανωτική Computers;

Άμεση Εξυπηρέτηση από το εξιδεικευμένο προσωπικό μας

Βοήθεια κατά την επιλογή των κατάλληλων ψηφιακών λύσεων

Άμεση προσαρμογή στις ανάγκες της εταιρείας σας

Περισσότερα για το Πρόγραμμα

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
  2. Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα I.
  3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
  4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
  5. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
  6. Απασχολούν από 1 – 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
  7. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης -σε όρους απασχόλησης-  και ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα:  

 (Α)(Β)(Γ)(Δ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΜέγεθος Επιχείρησης (μ)Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνηΈνταση ενίσχυσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ€900,00€1.000,0090%
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ€1.800,00€2.000,0090%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 210 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ€3.600,00€4.000,0090%
18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ€5.400,00€6.000,0090%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 325 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ€9.000,00€10.000,0090%
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ€10.800,00€12.000,0090%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 440 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ€13.500,00€15.000,0090%
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ€18.000,00€20.000,0090%

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

  • την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) και,
  • το 90% του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων ψηφιακών προϊόντων και  υπηρεσιών.

Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία!